وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان

سیستم معلوماتی عودت کنندگان افغان

معلومات در باره وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان

در سال 1365 ه.ش (1986 م) کمیته ای بنام اداره عودت مهاجرین زیر نظر شورای وزیران ایجاد و تا سال 1369 ه ش (1990 م) به فعالیت ادامه داد. اما بعد از روی کارآمدن حکومت مجاهدین در سال 1371 ه.ش (1992م) کمیته عودت مهاجرین به وزارت امورمهاجرین و عودت کنندگان تغییر نام و ارتقاء یافت. همزمان با تحولات سیاسی در افغانستان این بخش نیز همواره متأثر گردیده است. رژیم طالبان بعد از تأسیس در سال 1375 ه.ش (1996م) این وزارت را به ریاست تقلیل و آن را در تشکیل وزارت کارو امور اجتماعی و شهدا و معلولین مدغم ساخت. در ادامه تاریخ پرفراز و نشیب این وزارت، سرانجام پس از سقوط رژیم طالبان و بر اساس موافقنامه بین المللی بن در سال 1380 ه.ش (2001 م) با روی کار آمدن حکومت انتقالی مجدداً این بخش به وزارت ارتقاء یافت. این وزارت در حال حاضر 3 معینیت و 15 ریاست در مرکز و 34 واحد دومی در ولایات و 5 نمایندگی(اتشه) در 5 کشور پاکستان، ایران، یونان، ترکیه و اندونزی دارد.

معیارهای جستجو
و
کشور میزبان دارای مدرک/ اسناد بدون اسناد عودت به میل خود اخراج شده مجموعه ثبت سیستم معلوماتی
{{row.HostCountry}} {{row.DOC}} {{row.UND}} {{row.SR}} {{row.DEP}} {{row.TOTAL}} {{row.RegInDB}}
کشور میزبان دارای مدرک/ اسناد بدون اسناد عودت به میل خود اخراج شده مجموعه ثبت سیستم معلوماتی
{{row.HostCountry}} {{row.DOC}} {{row.UND}} {{row.SR}} {{row.DEP}} {{row.TOTAL}} {{row.RegInDB}}
نقطه مرزی دارای مدرک/ اسناد بدون اسناد عودت به میل خود اخراج شده مجموعه ثبت سیستم معلوماتی
{{row.BorderCrossingPoint}} {{row.DOC}} {{row.UND}} {{row.SR}} {{row.DEP}} {{row.TOTAL}} {{row.RegInDB}}
تاریخ عودت ایران پاکستان دیگر کشورها مجموعه
{{row.MonthN}} {{row.IRN}} {{row.PAK}} {{row.OTH}} {{row.TOTAL}}
تاریخ عودت تورخم سپین بولدک اسلام قلعه میلک میدان هوایی دیگر مجموعه
{{row.MonthN}} {{row.TRK}} {{row.SPB}} {{row.ISQ}} {{row.MIL}} {{row.KBL}} {{row.OTH}} {{row.TOTAL}}
ولایت بیجاشدگان ارزیابی شده بیجاشدگان شناسایی شده برای کمک مجموعه
{{row.Province}} {{row.VIDP}} {{row.IIDP}} {{row.TOTAL}}
ولایت قضایا افراد
{{row.Province}} {{row.Cases}} {{row.Individuals}}