وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان

سیستم معلوماتی عودت کنندگان افغان

معلومات در باره وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان

در سال 1365 ه.ش (1986 م) کمیته ای بنام اداره عودت مهاجرین زیر نظر شورای وزیران ایجاد و تا سال 1369 ه ش (1990 م) به فعالیت ادامه داد. اما بعد از روی کارآمدن حکومت مجاهدین در سال 1371 ه.ش (1992م) کمیته عودت مهاجرین به وزارت امورمهاجرین و عودت کنندگان تغییر نام و ارتقاء یافت. همزمان با تحولات سیاسی در افغانستان این بخش نیز همواره متأثر گردیده است. رژیم طالبان بعد از تأسیس در سال 1375 ه.ش (1996م) این وزارت را به ریاست تقلیل و آن را در تشکیل وزارت کارو امور اجتماعی و شهدا و معلولین مدغم ساخت. در ادامه تاریخ پرفراز و نشیب این وزارت، سرانجام پس از سقوط رژیم طالبان و بر اساس موافقنامه بین المللی بن در سال 1380 ه.ش (2001 م) با روی کار آمدن حکومت انتقالی مجدداً این بخش به وزارت ارتقاء یافت. این وزارت در حال حاضر 3 معینیت و 15 ریاست در مرکز و 34 واحد دومی در ولایات و 5 نمایندگی(اتشه) در 5 کشور پاکستان، ایران، یونان، ترکیه و اندونزی دارد.

معیارهای جستجو
و
ارقام عمومی
کشور میزبان دارای اسناد بدون اسناد داوطلبانه اجباری مجموعه
{{row.HostCountry}} {{row.DOC}} {{row.UND}} {{row.SR}} {{row.DEP}} {{row.Total}}
ولایت قضایا افراد
{{row.Province}} {{row.Cases}} {{row.Individuals}}
ولایت فعلی بیجاشدگان ارزیابی شده بیجاشده گان مساعدت شده
{{row.DisplacedProvince}} {{row.IIDP}} {{row.AssistedIDP}}
ارقام عمومی
نقطه مرزی دارای اسناد بدون اسناد داوطلبانه اجباری مجموعه
{{row.BorderCrossingPoint}} {{row.DOC}} {{row.UND}} {{row.SR}} {{row.DEP}} {{row.TOTAL}}