د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت

د افغان راستنیدونکو معلوماتي سیستم

معلومات د کدوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په اره

په ۱۳۶۵ هجري لمریز (۱۹۸۶ میلادي) کال کې د کډوالو د راستنېدنې په نوم یوه کمېټه د وزیروانو شورا د نظر لاندې جوړه کړای شوه چې تر ۱۳۶۹ هجري لمریز (۱۹۹۰ میلادي) کال پورې يې خپلې کړنې ترسره کولي. مګر د مجاهدین حکومت د راتګ څخه وروسته په ۱۳۷۱ هجري لمریز (۱۹۹۲ مېلادي) کال کې د کډوالو راستنېدنې کمېټه د کډوالو او رستېدونکو چارو وزرات ته بدله او پرمختګ وکړه. البته به حین حال کې د سیاسي جریاناتو په ترس کې دغه اداره هم په افغانستان کي اغیزمنده شوی ده. دطالبانو حکومت د منځته راتلو څخه وروسته په ۱۳۷۵ هجري لمریز (۱۹۹۶ میلادي) کال کې د غه وزارت دریاست په چوکات کې د کار، ټولنیزو، شهیدانو او معلولینو چارو وزارت سره مدغم کړي شو. ددې وزارت روښانه تاریخ او کړنو په دوام د طالبانود حکومت د نسکوریدو څخه وروسته او د ملګرو ملتونو موافقي په بنسټ دنوي انتقالي حکومت د راتګ سره سم په ۲۰۰۱ میلادي کال نوموړې اداره وزارت ته پرمختګ وکړه. اوس مهال نوموړې وزارت درې معینتونه، ۱۵ ریاستونه په مرکز او په ولایتونو کې ۳۴ دوهمي واحدونه یعنې ریاستونه لري، او همدارنګه ۵ نماینده ګيانې (اتشې) په ۵ هیوادونو لکه پاکستان، ایران، یونان، ترکیه او اندونیزای کې لري.

د لټولو معیارونه
او
عمومی ارقام
کوربه هېواد د اسنادو لرونکي د قانوني اسنادو نه لرونکی په خپله خوښه شړل شوی مجموعه
{{row.HostCountry}} {{row.DOC}} {{row.UND}} {{row.SR}} {{row.DEP}} {{row.Total}}
ولایت قضیي انفرادي
{{row.Province}} {{row.Cases}} {{row.Individuals}}
فعلی ولایت تصدیق شوی داخلی بیځایه شوی کمک شوی بیځایه شوی
{{row.DisplacedProvince}} {{row.IIDP}} {{row.AssistedIDP}}
عمومی ارقام
صفري نقطه د اسنادو لرونکي د قانوني اسنادو نه لرونکی په خپله خوښه شړل شوی مجموعه
{{row.BorderCrossingPoint}} {{row.DOC}} {{row.UND}} {{row.SR}} {{row.DEP}} {{row.TOTAL}}